Iskolaérettség

Az iskolaérettség fogalma: Biológiai, pszichológiai, szociális érettséget takar.


1. Biológiai érettség: gyermekorvos vizsgál. 6-7 éves korra a gyermek testének aránya megváltozik. Kb. 115-120 cm magas, 22-24 kg az átlag. A fogváltás is ebben a korban kezdődik el, és 10 éves korig tart. Az agy mérete növekszik, elektromos aktivitásának mintázata változik. 6-8 éves kor között fejeződik be a kéreg mielinizációja. Ez EEG-vel kimutatható. 5 éves korig éberállapotban a théta-aktivitás jellemző, 6. évtől az alfa-aktivitás fokozatosan uralkodóvá válik, ez a figyelmi működések változását okozza. Az agy fejlődésének másik jellemző vonása a lateralizáció kialakulása. Azt jelenti, hogy az egyik agyfélteke dominánsabb lesz, aminek hatására a mozgás összerendezettebbé, kifinomultabbá, bonyolultabbá, a gondolkodás magasabb szintűvé válik.


2. Pszichés érettség: Figyelem, emlékezet, gondolkodás változása.
• Figyelem: A gyerek képessé válik a rendszeres, alapos megfigyelésre, kizárja a felesleges információt. Kialakul a tudatos, szándékos figyelem, egy dologra tud koncentrálni.
• Emlékezet: A rövid idejű tár kapacitása közelít a felnőttekéhez. Segítségével a gyerek összetett feladatok megoldására lesz képes. Emlékezeti stratégiákat alkalmaz az információ kódolásához, tárolásához, előhívásához. Egyik az ismételgetés, másik a megjegyzendő anyag szervezése, csoportosítása
• Gondolkodás: A 6-12 éves kor Piaget fejlődés elméletében a konkrét műveleti szakasz. Műveleti, mert a végre hajtott mentális cselekvés egy logikai rendszerbe illeszkedik. Konkrét, mert mentálisan tud a tárgyakkal manipulálni, anélkül, hogy azok jelen lennének. A mennyiség, súly, térfogat állandóság kialakul. Képes a művelet megfordítására.


3. Szociális érettség: a gyermek önállóbb, szülei jelenlétét nem igényli idegen helyzetben. Igyekszik a közösségbe beilleszkedni. Elfogadja a feladat helyzetet, egyedül elvégezi a feladatokat, közben a figyelme nem kalandozik el. Kialakult a feladattudata, feladattartása, teljesítmény-motivációja. Elviseli a monotóniát. Hosszú ideig tud egy helyben ülni. Betartja a szabályokat.

 

Milyen képességekre van szüksége egy 6-7 éves gyereknek az iskolához?


• Testi fejlettség, ép érzékszervek, szocializáltság, feladattudat, kudarctűrés stb.
• Általános tájékozottság.
• Pontos, differenciált vizuális észlelés: alak, forma, méret, szín állandóság. Alak-háttér megkülönböztetés. Megadott színek, formák kiemelése a képi környezetből. Gestalt látás. Adott tárgy térbeli helyzetének felismerése. Sorba rendezés.
• Azonosság-különbség felismerése.
• Auditív információk észlelése: hangok kiemelése, egymásutániság felismerése. Beszédkészség.
• Gondolkodás, problémamegoldás.: ok-okozat felismerése, összefüggések meglátása, következtetés levonása, ítéletalkotás.
• Analizáló-szintetizáló képesség.
• Szem-kéz koordinált mozgása.: pontos finommozgások, Jó ceruzafogás
• Nagymozgások: jó egyensúlyérzék, keresztcsatornák (végtagok egymástól független mozgatása)
• Testséma: saját testen, és önmagához viszonyítva.
• Intermodális információ: látott-hallott infók összekapcsolásának képessége, motoros reprodukálás. Átfordítási képesség (diktálás utáni rajzolás)
• STM, LTM: vizuális, és verbális megfelelő kapacitású memória.
• Figyelem: szándékos, koncentrált.
• Lateralitás: Kézdominancia, fül, láb, szem.
• Szemmozgás koordináltsága: fixálás, látótér.
• Térirányok felismerése, térben és síkban.
• Soralkotás, sorritmus: rajzban, beszédben, ritmuskopogás.

Partnerek

szl szakerto banner 120x240 vegleges mackorendelo logo new

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates